מבנה אוכלוסייה

מבנה ארגוני - רמת השופט


 

עקרונות יסוד

במסגרת השינויים עליהם החלטנו העברנו את מירב האחריות מהקהילה לחבר, החבר  אחראי לפרנסתו!  במעבר זה שמרנו במודע על ערכי ליבה כעקרונות יסוד כמו: עזרה הדדית, אחריות הקהילה לחבריה - בעתות משבר וחולי, רצון לשמר במשותף ערכי תרבות וחברה. עקרונות שהיוו אבני יסוד כשבנינו במשותף את מודל השינוי ואנו מעוניינים לשמרם.


ערבות הדדית ורשת בטחון – הקהילה תמשיך לדאוג לקיום ערבות הדדית בין הקהילה לבין חבריה, בין החברים לבין עצמם ובין הדורות.  הקהילה תשלים הכנסתה של כל משפחה שהכנסותיה מעבודה, מנכסים ומקור אחר קטנות מסכום המינימום שקבע הקיבוץ כרמת חיים מינימלית (תק"ה). רמת החיים המינימלית לא תפחת משכר המינימום המוגדר בתקנות הסיווג שקבעה הממשלה. החבר הפונה לסיוע נדרש למלא את חובתו בהתאם למוגדר וכתנאי לקבלת הסיוע.

 

 אוכלוסייית הקיבוץ מונה  נפש 997 - דצמבר  2019

הערות:

1. חברי/ות הקיבוץ - ללא החברים החדשים שעדין לא עברו לבית הקבע שלהם.

2. שוכרי דירות  - כולל הבנים והבנות שגרים אצל ההורים לאחר השחרור מהצבא + חברי קיבוץ שעדין לא השתכנו ב"גבעת הלולים".

3. חיילים/חיילות - כולל ש"שינים.

4. מכינת תבור - 35 חניכים+ 4 מדריכים.